"Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»"

ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    *
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *         ΑΛΛΗ: 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ:    *
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (κατά Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ.):    *
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:    *
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:    *
ΠΟΛΗ:    *
ΤΚ:    *
ΝΟΜΟΣ:    *     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
EMAIL ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    *
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:    *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:    *
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:    *
ΚΠΑ ΕΔΡΑΣ:    *     
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Στοιχεία εταίρων ή μετόχων (φυσικών ή/και νομικών προσωπών) της επιχείρησης που εισπράττει την ενίσχυση, οι οποίοι κατέχουν κατέχουν μερίδιο άνω του 25%, είτε εδρεύουν ή/και διαμένουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό
1ος ΕΤΑΙΡΟΣ Ή ΜΕΤΟΧΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ:  %  * (ακέραιος αριθμός)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    *
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ):    *
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:    *
ΧΩΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΜΟΝΗΣ :    *
Α.Φ.Μ.:    *
Δ.Ο.Υ.:    *
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:    *
ΠΟΛΗ:    *
ΤΚ:    *
ΝΟΜΟΣ:    *     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:    *
FAX:    *
EMAIL:    *
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΟΥ Ή ΜΕΤΟΧΟΥ1:    *
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ2:    *
  Έχω συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης όρων του προγράμματος.
  Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους του προγράμματος.
Η Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης όρων του προγράμματος, η οποία βρίσκεται στην αρχική σελίδα της e-αίτηση, συμπληρώνεται υποχρεωτικά από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα και προσκομίζεται κατά την υποβολή της παρούσης ηλεκτρονικής αίτησης για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.
Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά για την συμπλήρωση της αίτησης.
Πληροφορίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δίνονται επίσης και τηλεφωνικά μέσω του κέντρου
εξυπηρέτησης συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (help desk) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 14:00

Πληροφορίες για θέματα Αιτήσεων σε προγράμματα ΝΘΕ: 210 9989114, 210 9989136, 210 9989146, 210 9989537, 210 9989857
Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αίτησεων: 210 9989014, 210 9989016, 210 9989017, 210 9989087
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Διεύθυνση Μηχανογράφησης ΟΑΕΔ
©copyright 2011