Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ»

ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    *
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *         ΑΛΛΗ: 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ:    *
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (κατά Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ.):    *     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:    *
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:    *
ΠΟΛΗ:    *
ΤΚ:    *
ΝΟΜΟΣ:    *     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
EMAIL ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    *
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:    *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:    *
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:    *
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ (σε ημέρες)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑ/ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ: 1 %  *
Στοιχεία εταίρων ή μετόχων (φυσικών ή/και νομικών προσωπών) της επιχείρησης που εισπράττει την ενίσχυση, οι οποίοι κατέχουν μερίδιο 20% και άνω, είτε εδρεύουν ή/και διαμένουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό
1ος ΕΤΑΙΡΟΣ Ή ΜΕΤΟΧΟΣ (ποσοστό άνω του 20%)
ΠΟΣΟΣΤΟ:  %  *
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    *
ΤΥΠΟΣ:
Α.Φ.Μ.:    *
XΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:    *     
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ:    *     
Όροι Προγράμματος
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1) Η επιχείρησή μου λειτουργεί και ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

2) Η επιχείρησή μου δεν εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες που εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Κ.Υ.Α. και της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης.

3) Η ενίσχυση βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ, που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» του ΟΑΕΔ, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις που εντάσσονται στον Καν.1407/2013 και στον Καν.1998/2006 που έχει λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

4) Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

5) Οι θέσεις εργασίας για τις οποίες ζητώ να επιχορηγηθώ είναι πρόσθετες εκείνων που δημιουργούνται βάσει επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης και δεν είναι επιλέξιμες οι μισθολογικές δαπάνες.

6) Έλαβα κρατικές ή κοινοτικές ενισχύσεις την τελευταία τριετία με τα ακόλουθα στοιχεία

Πρόγραμμα άξονας

Μέτρο υπαγωγής

Ύψος επενδύσεων

Ύψος επιχορήγησης

Έναρξη έργου

Προβλεπόμενη εξέλιξη έργου

Δημιουργούμενη απασχόληση

  Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους του προγράμματος.

Όροι Χρήσης
Δηλώνω ότι

1) η ηλεκτρονική αίτηση που υποβάλω επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2) Ακόμη φέρω την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της παρούσας ηλεκτρονικής μου αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούμαι να συμπληρώσω με ακρίβεια τα οικεία πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

3) Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μου, συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.

4) Στο πλαίσιο της έρευνας / αξιολόγησης του ανωτέρω προγράμματος, παρέχω τη συγκατάθεση μου για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας) των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση έχω το δικαιωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11,12 και 13 του Ν.2472/97.

  Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους χρήσης.

1[ΕΝΙΑΙΑ/ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Στα έχοντας υπόψη του Καν.1407/2013 αναφέρονται τα εξής: «Για τους σκοπούς των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στη Συνθήκη, επιχείρηση είναι κάθε οντότητα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος της και του τρόπου με τον οποίο χρηματοδοτείται. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι όλες οι οντότητες οι οποίες ελέγχονται (σε νομική βάση ή de facto) από την ίδια οντότητα θα πρέπει να θεωρούνται ότι συνιστούν ενιαία επιχείρηση…... Η Επιτροπή επέλεξε από τα καθιερωμένα κριτήρια που προσδιορίζουν τις «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» στον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που περιλαμβάνεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής τα κριτήρια εκείνα που είναι κατάλληλα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Τα κριτήρια αυτά είναι ήδη γνωστά στις δημόσιες αρχές και θα πρέπει να εφαρμόζονται, λαμβανομένου υπόψη του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τόσο στις ΜΜΕ όσο και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι μια ομάδα συνδεδεμένων επιχειρήσεων θεωρείται ενιαία επιχείρηση για την εφαρμογή του κανόνα για τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, αλλά ότι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία άλλη σχέση μεταξύ τους εκτός από το γεγονός ότι και οι δύο έχουν άμεση σχέση με τον ίδιο δημόσιο φορέα ή φορείς δεν αντιμετωπίζονται ως συνδεδεμένες μεταξύ τους. Συνεπώς, λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των επιχειρήσεων που ελέγχονται από τον ίδιο δημόσιο φορέα ή φορείς, που ενδέχεται να έχουν ανεξάρτητη εξουσία λήψης αποφάσεων.»
Στην «ενιαία/συνδεδεμένη επιχείρηση» περιλαμβάνονται, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού της τελευταίας
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της αυτής της τελευταίας
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.]
Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά για την συμπλήρωση της αίτησης.
Πληροφορίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δίνονται επίσης και τηλεφωνικά μέσω του κέντρου
εξυπηρέτησης συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (help desk) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 14:00

Πληροφορίες για θέματα Αιτήσεων σε προγράμματα ΝΘΕ: 210 9989114, 210 9989136, 210 9989146, 210 9989537, 210 9989857
Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αίτησεων: 210 9989017, 210 9989934, 210 9989762
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Διεύθυνση Μηχανογράφησης ΟΑΕΔ
©copyright 2014