Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 2.200 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών (NEO)

ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    *
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *         ΑΛΛΗ: 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ:    *
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (κατά Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ.):    *     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:    *
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:    *
ΠΟΛΗ:    *
ΤΚ:    *
ΝΟΜΟΣ:    *     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
EMAIL ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    *
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:    *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:    *
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:    *
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ (σε ημέρες)
Στοιχεία εταίρων ή μετόχων (φυσικών ή/και νομικών προσωπών) της επιχείρησης που εισπράττει την ενίσχυση, οι οποίοι κατέχουν μερίδιο 25% και άνω, είτε εδρεύουν ή/και διαμένουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό
1ος ΕΤΑΙΡΟΣ Ή ΜΕΤΟΧΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ:  %  *
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    *
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ):    *
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:    *
ΧΩΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΜΟΝΗΣ :    *
Α.Φ.Μ.:    *
Δ.Ο.Υ.:    *
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:    *
ΠΟΛΗ:    *
ΤΚ:    *
ΝΟΜΟΣ:    *     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:    *
FAX:    *
EMAIL:    *
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΟΥ Ή ΜΕΤΟΧΟΥ1:    *
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ2:    *
Επισημαίνεται ότι αίτηση στο πρόγραμμα υποβάλλουν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού» και έχουν προβεί στις κάτωθι ενέργειες:

i. Ηλεκτρονικές αναγγελίες πρόσληψης των ατόμων, στο σύστημα ΙΚΑ – ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ (έντυπο Ε3 της Ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων, στο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)    *  (Αριθμοί αναγγελιών πρόσληψης, χωρισμένοι με κόμμα)

ii. Ηλεκτρονική καταχώρηση της πρόσληψής του, στο Πίνακα Κατάστασης Προσωπικού της επιχείρησης (έντυπο Ε4 της Ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων, στο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας),

iii. Καταχώρηση της πρόσληψης του, στο βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής από το ΚΠΑ2, η επιχείρηση πρέπει να προβεί στην καταχώρηση της Ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης επιχορηγούμενου στο site του ΟΑΕΔ, στο σημείο όπου έχει υποβληθεί και η ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ:    *     
Όροι Προγράμματος
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1) Η επιχείρησή μου λειτουργεί και ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

2) Έχω ολοκληρώσει το πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών" ή "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού" κι έχω προσλάβει τον ωφελούμενο που πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στην επιχείρησή μου.

3) Η επιχείρησή μου δεν εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες που εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Κ.Υ.Α. και της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης.

4) Η ενίσχυση βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1998/2006 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ, που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»» του ΟΑΕΔ, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις που εντάσσονται στον Καν.1998/2006 που έχει λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

5) Η επιχείρηση μου δεν είναι προβληματική, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά στις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.

6) Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

7) Οι θέσεις εργασίας για τις οποίες ζητώ να επιχορηγηθώ είναι πρόσθετες εκείνων που δημιουργούνται βάσει επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης και δεν είναι επιλέξιμες οι μισθολογικές δαπάνες.

8) Έλαβα κρατικές ή κοινοτικές ενισχύσεις την τελευταία τριετία με τα ακόλουθα στοιχεία

Πρόγραμμα άξονας

Μέτρο υπαγωγής

Ύψος επενδύσεων

Ύψος επιχορήγησης

Έναρξη έργου

Προβλεπόμενη εξέλιξη έργου

Δημιουργούμενη απασχόληση

  Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους του προγράμματος.

Όροι Χρήσης
Δηλώνω ότι

1) η ηλεκτρονική αίτηση που υποβάλω επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2) Ακόμη φέρω την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της παρούσας ηλεκτρονικής μου αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούμαι να συμπληρώσω με ακρίβεια τα οικεία πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

3) Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μου, συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.

  Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους χρήσης.

Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου
και Σφραγίδα Επιχείρησης 3
1[Αναφέρεται ο τομέας της κύριας δραστηριότητας του εταίρου ή μετόχου (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) και το ακριβές αντικείμενο της δραστηριότητας του (π.χ. εταιρεία παραγωγής και εμπορίας πλεκτών ενδυμάτων, επάγγελμα στην περίπτωση φυσικού προσώπου κλπ)]
2[Συμπληρώνεται για τους εταίρους ή μετόχους του φορέα της επένδυσης που είναι φυσικά πρόσωπα]
3[Με την προσκόμιση του αντιγραφου της εκτυπωμένης ηλετρονικής αίτησης εντός 5 ημερών στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) να τίθεται η υπογραφή του νομιμου εκπροσώπου και η σφραγίδα της επιχείρησης]
Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά για την συμπλήρωση της αίτησης.
Πληροφορίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων
Πληροφορίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δίνονται επίσης και τηλεφωνικά μέσω του κέντρου
εξυπηρέτησης συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (help desk) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 14:00

Πληροφορίες για θέματα Αιτήσεων σε προγράμματα ΝΘΕ: 210 9989114, 210 9989136, 210 9989146, 210 9989537, 210 9989857
Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αίτησεων: 210 9989087, 210 9989762
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Διεύθυνση Μηχανογράφησης ΟΑΕΔ
©copyright 2013 - 2014