Πρόγραμμα «Δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    *
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:    *         ΑΛΛΗ: 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ:    *
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (κατά Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ.):    *     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:    *
Α.Φ.Μ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:    *
Δ.Ο.Υ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:    *
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:    *
ΠΟΛΗ:    *
ΤΚ:    *
ΝΟΜΟΣ:    *     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:    *
EMAIL ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    *
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:    *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
Αριθμός εγκριτικης απόφασης     *    (βλέπε σημείωση 1)
   
   
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Αριθμός Θέσεων    *
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ:    *     
  Έχω συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης όρων του προγράμματος.
  Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους του προγράμματος.
Η Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης όρων του προγράμματος, η οποία βρίσκεται στην αρχική σελίδα της e-αίτηση, συμπληρώνεται υποχρεωτικά από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα και προσκομίζεται κατά την υποβολή της παρούσης ηλεκτρονικής αίτησης για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.
Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά για την συμπλήρωση της αίτησης.
Σημείωση (1): Συμπληρώστε τον Αριθμό Εγκριτικης Απόφασης στο Πρόγραμμα «Δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», που καταρτίζονται με βάση την με αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/14-4-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 613/Β/15-4-2011) των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και έχουν οριστεί στις σχετικές προσκλήσεις της Διαχειριστικής Αρχής (Δ.Α.) ή των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.).
Πληροφορίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων
Πληροφορίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δίνονται επίσης και τηλεφωνικά μέσω του κέντρου
εξυπηρέτησης συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (help desk) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 14:00

Πληροφορίες για θέματα Αιτήσεων σε προγράμματα ΝΘΕ: 210 9989114, 210 9989136, 210 9989146, 210 9989537, 210 9989857
Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αίτησεων: 210 9989014, 210 9989087
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Διεύθυνση Μηχανογράφησης ΟΑΕΔ
©copyright 2008 - 2012