Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Πρόγραμμα προώθησης στην αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ:    *
ΟΝΟΜΑ:    *
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:    *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:    *
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
EMAIL:    *
ΦΥΛΟ:    *     
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:    *
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:    
ΟΜΟΓΕΝΗΣ:
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:    * (Μόνο για ΑΝΤΡΕΣ)
ΑΤΟΜΙΚΟ Α.Φ.Μ.:    *
Δ.Ο.Υ.:    *
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:    *
ΠΟΛΗ:    *
ΤΚ:    *
ΝΟΜΟΣ:    *     
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΟΣ:
      ΑΡΙΘΜΟΣ:    *
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ:    *     
ΣΧΟΛΗ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥ
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:    * 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ:
Βεβαίωση Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ):
Έχω ολοκληρώσει τη διαδικασία Profiling και Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ):
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΡΞΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ:
 (Επιλέγεται στην περίπτωση που έχει γίνει έναρξη δραστηριότητας/επιτηδεύματος)
ΝΟΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
(Συμπληρώνεται ο Νομός που πρόκειται να λειτουργήσει η επιχείρηση, στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη στη ΔΟΥ)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ:    *     
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
(Στα πεδία που αφορούν το επιχειρηματικό σχέδιο μπορείτε να εισάγετε μέχρι 2000 χαρακτήρες ανά πεδίο)
1.Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του σχεδίου ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της παρούσας.
2.Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκή τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας.
3.Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού).
4.Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και/ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης. Εξετάζεται και βαθμολογείται η ύπαρξη δικτύων (οριζόντιες επιχειρηματικές συνέργειες ή κάθετες παραγωγικές συνέργειες), καθώς και η ύπαρξη εταιρικών, συνεταιριστικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων.
5.Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τομείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 όπως: α) Αγροδιατροφή, β) Βιομηχανία Τροφίμων, γ) Ενέργεια, δ)Εφοδιαστική Αλυσίδα, ε) Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, στ) Περιβάλλον, ζ) Τουρισμός, η) Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, θ) Υλικά – Κατασκευές, Υγεία – Φάρμακα.
6.Συγκέντρωση σε τοπικό επίπεδο όμοιων επιχειρηματικών/επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Όροι Χρήσης
Επίσης δηλώνω ότι

1) η ηλεκτρονική αίτηση που υποβάλω επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2) Ακόμη φέρω την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της παρούσας ηλεκτρονικής μου αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούμαι να συμπληρώσω με ακρίβεια τα οικεία πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

3) Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μου, συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.

4) Παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) των προσωπικών δεδομένων μου, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97

  Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους χρήσης.

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά για την συμπλήρωση της αίτησης.
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Διεύθυνση Μηχανογράφησης ΟΑΕΔ
©copyright 2019