Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.(GENERAL TRUST)», «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.» και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE»

ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    *
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *         ΑΛΛΗ: 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ:    *
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (κατά Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ.):    *     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:    *
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:    *
ΠΟΛΗ:    *
ΤΚ:    *
ΝΟΜΟΣ:    *     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
EMAIL ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    *
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:    *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:    *
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:    *
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ (σε ημέρες)
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ (σε ημέρες)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ:    *     
  Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους του προγράμματος.
Eπίσης δηλώνω ότι έλαβα γνώση και ενημερώθηκα για την διαδικασία πρόσληψης επιχορηγούμενου προσωπικού όπως & πιθανής αντικατάστασης αυτού, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω.
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής από το ΚΠΑ2, πρέπει:
1) να υποβληθεί στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) Εντολή Κενής Θέσης για την πρόσληψη του επιχορηγούμενου εργαζομένου
2) μετά την εμφάνιση του ανέργου στην επιχείρηση και την προσκόμιση από μέρους του, του συστατικού σημειώματος από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2), θα πρέπει επίσης γίνουν οι κάτωθι ενέργειες από μέρους της επιχείρησης:
i. η ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης του, στο σύστημα ΙΚΑ – ΣΕΠΕ – Δ.ΥΠ.Α. (έντυπο Ε3 της Ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων, στο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας),
ii. η ηλεκτρονική καταχώριση της πρόσληψης του, στο Πίνακα Κατάστασης Προσωπικού της επιχείρησης (έντυπο Ε4 της Ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων, στο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας),
iii. η καταχώριση της πρόσληψης του, στο βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
iv. η ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης επιχορηγούμενου στο site της Δ.ΥΠ.Α., στο σημείο όπου έχει υποβληθεί και η ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πεδίο Ηλεκτρονική Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου), και
και v. η αναγραφή της ημερομηνίας της πρόσληψης του στο συστατικό σημείωμα, το οποίο θα πρέπει να επιστρέφεται στο ΚΠΑ2, μαζί με την ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης (έντυπο Ε3 της Ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων, στο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), έχοντας την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και την σφραγίδα της επιχείρησης σας.
Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά για την συμπλήρωση της αίτησης.
Πληροφορίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων
Πληροφορίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δίνονται επίσης και τηλεφωνικά μέσω του κέντρου
εξυπηρέτησης συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (help desk) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 14:00

Πληροφορίες για θέματα Αιτήσεων σε προγράμματα ΝΘΕ: 210 9989114, 210 9989136, 210 9989146, 210 9989537, 210 9989857
Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αίτησεων: 210 9989014, 210 9989087
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Δ.ΥΠ.Α.
©copyright 2008 - 2022