Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έτους 2013-2014

ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    *
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *         ΑΛΛΗ: 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ:    *
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (κατά Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ.):    *     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:    *
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ημέρα/μήνας/έτος):    *
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:    *
ΠΟΛΗ:    *
ΤΚ:    *
ΝΟΜΟΣ:    *     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
EMAIL ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    *
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:    *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 31-10-2013:    *
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ημέρα/μήνας/έτος): ΑΠΟ:   ΕΩΣ:   *
(Χρονική διάρκεια επιμήκυνσης ορίζεται από την 1η 11ου του 2013 έως και την τελευταία ημέρα απασχόλησης και του τελευταίου εργαζόμενου)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ:    *
(Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά την επιμήκυνση και για τους οποίους η επιχείρηση ζητά να επιχορηγηθεί, πρέπει να δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης)
Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΦΟΡΑ:    *
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ:    *     
(ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η ξενοδοχειακή μονάδα)
Στοιχεία εταίρων ή μετόχων (φυσικών ή/και νομικών προσωπών) της επιχείρησης που εισπράττει την ενίσχυση, οι οποίοι κατέχουν μερίδιο 25% και άνω, είτε εδρεύουν ή/και διαμένουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό
1ος ΕΤΑΙΡΟΣ Ή ΜΕΤΟΧΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ:  %  *
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    *
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ):    *
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:    *
ΧΩΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΜΟΝΗΣ :    *
Α.Φ.Μ.:    *
Δ.Ο.Υ.:    *
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:    *
ΠΟΛΗ:    *
ΤΚ:    *
ΝΟΜΟΣ:    *     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:    *
FAX:    *
EMAIL:    *
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΟΥ Ή ΜΕΤΟΧΟΥ1:    *
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ2:    *
Όροι Προγράμματος
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1) Οι εργαζόμενοι που θα απασχολήσει κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της, ότι δηλαδή δεν εργάστηκαν κατά τους χειμερινούς μήνες των δύο ετών της προηγούμενης πενταετίας (2008-2012) που διέκοψε τις εργασίες, εκτός αν ήταν ενταγμένοι σε προηγούμενο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας για την χειμερινή περίοδος.

2) Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1998/2006 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ, που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

3) Ότι δεν είναι προβληματική (Μια εταιρεία μπορεί να θεωρείται προβληματική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει).

4) Ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος της ανάκτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

5) Ότι ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

  Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους του προγράμματος.

Όροι Χρήσης
Δηλώνω ότι

1) η ηλεκτρονική αίτηση που υποβάλω επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην παρούσα ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2) Ακόμη φέρω την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της παρούσας ηλεκτρονικής μου αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούμαι να συμπληρώσω με ακρίβεια τα οικεία πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

3) Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μου, συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.

  Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους χρήσης.

Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου
και Σφραγίδα Επιχείρησης 3
1[Αναφέρεται ο τομέας της κύριας δραστηριότητας του εταίρου ή μετόχου (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) και το ακριβές αντικείμενο της δραστηριότητας του (π.χ. εταιρεία παραγωγής και εμπορίας πλεκτών ενδυμάτων, επάγγελμα στην περίπτωση φυσικού προσώπου κλπ)]
2[Συμπληρώνεται για τους εταίρους ή μετόχους του φορέα της επένδυσης που είναι φυσικά πρόσωπα]
3[Με την προσκόμιση του αντιγραφου της εκτυπωμένης ηλετρονικής αίτησης εντός 5 ημερών στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) να τίθεται η υπογραφή του νομιμου εκπροσώπου και η σφραγίδα της επιχείρησης]
Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά για την συμπλήρωση της αίτησης.
Πληροφορίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων
Πληροφορίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δίνονται επίσης και τηλεφωνικά μέσω του κέντρου
εξυπηρέτησης συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (help desk) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 14:00

Πληροφορίες για θέματα Αιτήσεων σε προγράμματα ΝΘΕ: 210 9989114, 210 9989136, 210 9989146, 210 9989537, 210 9989857
Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αίτησεων: 210 9989348, 210 9989762, 210 9989017
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Διεύθυνση Μηχανογράφησης ΟΑΕΔ
©copyright 2014