Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας

ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    *
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *         ΑΛΛΗ: 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ:    *
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (κατά Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ.):    *     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:    *
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:    *
ΠΟΛΗ:    *
ΤΚ:    *
ΝΟΜΟΣ:    *     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
EMAIL ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    *
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:    *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: *
ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: *
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
1ος ΕΤΑΙΡΟΣ Ή ΜΕΤΟΧΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ:  %  *
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    *
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ):    *
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:    *
ΧΩΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΜΟΝΗΣ :    *
Α.Φ.Μ.:    *
Δ.Ο.Υ.:    *
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:    *
ΠΟΛΗ:    *
ΤΚ:    *
ΝΟΜΟΣ:    *     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:    *
FAX:    *
EMAIL:    *
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΟΥ Ή ΜΕΤΟΧΟΥ1:    *
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ2:    *
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ:    *     
  Έχω συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης όρων του προγράμματος.
  Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους του προγράμματος.
Η Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης όρων του προγράμματος, η οποία βρίσκεται στην αρχική σελίδα της e-αίτηση, συμπληρώνεται υποχρεωτικά από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα και προσκομίζεται κατά τον έλεγχο υπαγωγής της.
Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά για την συμπλήρωση της αίτησης.
Πληροφορίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δίνονται επίσης και τηλεφωνικά μέσω του κέντρου
εξυπηρέτησης συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (help desk) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 14:00

Πληροφορίες για θέματα Αιτήσεων στο πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών:
210 9989114, 210 9989136, 210 9989146, 210 9989537, 210 9989857
Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αίτησεων: 210 9989014, 210 9989016, 210 9989017, 210 9989087
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Διεύθυνση Μηχανογράφησης ΟΑΕΔ
©copyright 2011